دکتر مهدی قالیبافیان

زنده یاد دکتر مهدی قالیبافیان پدر بتن ایران

 

و دو جمله معروف از دکتر مهدی قالیبافیان پدر بتن ایران

 

اول انسان باش و سپس مهندس

بتن ترکیبی است از سنگدانه،سیمان، آب و اندکی شعور.

×