مشاوره استاندارد مواد شیمیایی ساختمان

مشاوره استاندارد اجباری مواد شیمیایی ساختمان

مشاوره استاندارد اجباری مواد شیمیایی ساختمان

مشاوره استاندارد اجباری مواد شیمیایی ساختمان

مهندسین، پیمانکاران، مجریان و شرکت های ساختمانی باید اطلاع داشته باشند که در حال حاضر در حوزه مواد شیمیایی ساختمان استاندارد های الزامی برای کدام محصولات اجباری می باشد و کدامیک از آنها صرفا دارا بودن استاندارد کارخانه ای کافیست.

هدف از مشاوره استاندارد برای مواد شیمیایی ساختمان مثل استاندارد افزودنی بتن تعیین مشخصات مواد و مصالح، روش اصولی ترکیب و اختلاط برای تولید بتن و ملات شاهد جهت انجام آزمون های بررسی تاثیر و سازگاری این مواد با بتن و ملات می باشد. مواد افزودنی تولید شده برای بتن و ملات و دوغاب پس از تدوین استاندارد های ملی باید بر طبق ضوابط ذکر شده در این استاندارد ها و زیر نظر اداره استاندارد و با مهر استاندارد تولید و روانه بازار شوند. این استاندارد ها جهت تعیین الزامات مشترک برای تمامی انواع افزودنی های بتن، ملات و دوغاب می باشند که در قالب استاندارد های ملی مرتبط با افزودنی های بتن ، ملات و دوغاب شماره های 2930 ، 1-2930 ، 2-2930 ، 3-2930 ، 4-2930 ، 5-2930 و همچنین سری استانداردهای “بتن،مواد افزودنی شیمیایی-روش های آزمون-بتن و ملات شاهد 8117 الی 11-8117 ” تهیه و تدوین شده اند. همچنین چسب های کاشی نیز باید زیر نظر اداره استاندارد و ضوابظ ذکر شده در استاندارد ملی چسب کاشی 10760 و 12489 الی 12492 و 18809 تولید و روانه بازار گردند.

لینک دانلود فایل استاندارد های مواد افزودنی بتن، ملات و دوغاب

لینک تمامی استاندارد های مرتبط با افزودنی های بتن، ملات و دوغاب در زیر آورده شده است.

استاندارد بتن-مواد افزودنی شیمیایی-ویژگیها ISIRI 2930

استاندارد افزودنی های بتن، ملات و دوغاب-قسمت1-الزامات مشترک 1-ISIRI 2930

استاندارد افزودنی های بتن ملات و دوغاب-قسمت2-افزودنیهای بتن-ویژگیها 2-ISIRI 2930

استاندارد افزودنی های بتن ملات و دوغاب-قسمت3-افزودنی های ملات بنایی ویژگیها 3-ISIRI 2930

استاندارد افزودنی های بتن ملات و دوغاب-قسمت4-افزودنی دوغاب برای تاندون پیش تنیدگی-ویژگیها 4-ISIRI 2930

استاندارد افزودنی های بتن ملات و دوغاب-قسمت5-افزودنی بتن پاششی-ویژگیها 5-ISIRI 2930

×