23 مهر 1397

آزمایش وی بی

آزمایش وی بی برای تعیین روانی بتن تازه تعریف وی بی V-B آزمایش وی بی همان تست مکانیکی اسلامپ است. از این روش برای تعیین کارایی بتنهای با کارایی خیلی پایین یا سفت مانند بتن غلطکی استفاده میگردد. در این روش نمونه بتن تازه تحت لرزش های سینوسی قرار میگیرد. این دستگاه برای بتن تازه اختلاط یافته که درآزمایشگاه یا کارگاه ساخته شده و حداکثر اندازه اسمی سنگدانه آن 50 mm یاکمتر است، کاربرد دارد و درصورتی که حداکثر اندازه اسمی سنگدانه بزرگتر از mm 50 باشد، سنگدانه های بزرگتر باید مطابق با استاندارد ASTM C172 حذف شوند. کاربردهای این آزمایش برای […]
23 مهر 1397

آزمایش تعیین میزان تراکم بتن

آزمایش تعیین میزان تراکم بتن آزمایش میزان تراکم بتن ازاین روش برای تعیین کارایی بتنهای با کارایی پایین یا سفت و برای نسبتهای آب به سیمان پایین مانند بتن غلطکی استفاده میگردد. این دستگاه برای بتن تازه اختلاط یافته که در آزمایشگاه یا کارگاه ساخته شده و حداکثر اندازه اسمی سنگدانه آن 40 mm یا کمتر است، کاربرد دارد. در صورتی که حداکثر اندازه اسمی سنگدانه بزرگتر از mm 40 باشد، سنگدانه های بزرگتر باید مطابق با استاندارد ASTM C172 حذف شوند. ضریب تراکم بتن توسط نسبت چگالی واقعی به چگالی بتن که کاملا متراکم شده است به دست می آید. کاربرد […]
6 تیر 1397
تست اسلامپ بتن بر روی بتن تازه

آزمایش اسلامپ

آزمایش اسلامپ برای بتن تازه تعریف اسلامپ آزمایش اسلامپ ابزاری برای ارزیابی روانی بتن یا شُلی و سفتی آن تازه است. از آزمایش اسلامپ برای بررسی مقدار آب مناسبی که به مخلوط بتن باید افزوده شود مورد استفاده قرار میگیرد. این سنجش از سری سنجش‌های بتن تازه یا تر می‌باشد. این آزمایش معمولاً با نام‌های مخروط بتن یا روانی اولیه بتن شناخته می‌شود. بر طبق تعریف ACI روانی بتن یعنی قابلیت بتن یا ملات تازه مخلوط شده برای جریان یافتن است. کلمه کارایی به سهولت در ریختن‌، قابلیت تراکم‌، سهولت در پرداخت بتن و مقاومت در برابر جداشدگی اطلاق میشود. یکی از این آزمایشات برای تعیین حد […]
×